องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

สำนักงานปลัด

 
นายมนตรี สถิรานุวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายศุภกฤษ ฐานเจริญ
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
     
  จ.อ.ธนวุฒิ พึ่งกุศล  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
 
 
นางลัดดาวัลย์ ทองแดง   นายสดใส บุญศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   นักทรัพยากรบุคคล
 
 
 
นางสาววลินดา  จังโกฏิ นางสาวสุนิสา  ชำนาญสิงห์ นายกิตติศักดิ์  พาขุนทด
เจ้าพนักงานธุรการ ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คนงานทั่วไป
   
นายธวัชชัย  ประจิตร นางประจิม  ชิดตะขบ - ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ