องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

กองคลัง

 
นางสาวเกศณี  สิงห์กุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นางพิชชาพร  บัวบุญ น.ส.นครินทร์  อ้นชาลี
เจ้าพนังกงานจัดเก็บรายได้ นักวิชาการเงินแลบัญชี
 

 นางสาวอรณัชชา ยวงสุวรรณ์ นางสาวสุวิมล  เกิดโมลี นางลัดดาวัลย์  วันจันดา
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผช.จนท.การเงินและบัญชี
   

นายกิตติศักดิ์  มุ่งดี
นายสัมฤทธิ์  หมวกสันเทียะ
พนง.จดมาตรวัดน้ำ   พนง.ผลิตน้ำประปา