องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

กองคลัง

 
นางสาวเกศณี  สิงห์กุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางพิชชาพร  บัวบุญ -ว่าง-
เจ้าพนังกงานจัดเก็บรายได้ นักวิชาการเงินแลบัญชี
 

 นางสาวอรณัชชา ยวงสุวรรณ์ นางสาวสุวิมล  เกิดโมลี นางลัดดาวัลย์  วันจันดา
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผช.จนท.การเงินและบัญชี
 นายกิตติศักดิ์  มุ่งดี

พนง.จดมาตรวัดน้ำ