องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

กองช่าง

 
นายไพลร็อต  มาด้วง
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง- -ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 


นายอาทิตย์  แก้วประเสริฐ นายสมศักดิ์  แซ่มเจียม -ว่าง-
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป พนักงานขับรถขุดตัก
   
 นายทวีชัย  สร้อยกลาง
นางสาวแพรดาว  แก้วสน
นายอาทิตย์  ชิตขุนทด
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 จ้างเหมาบริการ