องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

กองการศึกษา

 
นางณัฏฐานันท์ ยางเครือ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-ว่าง-
 นักวิชาการศึกษา

 นางอัญชลี  เขตจันทึก  นางสาวชุติมา  ช่วยณรงค์  -ว่าง-
-ว่าง-
-ว่าง-
 ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 
 ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง 
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ  ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์
นางสาวพจนีย์  ปลูกงาม 
นางอรอุมา  ฮวบขุนทด
นางสาววิชุตา  ทรัพย์เอี่ยม นางสาวทรงสุดา  จตุรงค์ นางสาวมนตรยา  เพชรนอก
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ 
 ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์
นางสาววันวิสา  พันสาง 
นางสุชาดา  สุธรรมวงค์   
-ว่าง- นางสาวนิตยา  เพ็ญแข
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ

 
นางฉลอ  ฮวบขุนทด  นางสาวปรียานุช  บุตะเขียว -ว่าง-
คนงานทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่