องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

กองการศึกษา

 
นางณัฏฐานันท์ ยางเครือ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นางศรายุทธ  เหยิบไธสงค์
นักวิชาการศึกษา

   
 นางสาวชุติมา  ช่วยณรงค์  นางสมพร  วงษ์สว่าง  นางอัญชลี  เขตจันทึก
 ครู  ครู  ครู
 
 
 นางสาวทรงสุดา  จตุรงค์  นางสาวณัฐชยา  โชติขุนทด นางสาวศุภรัตน์  มรรค์รมย์ 
ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
     

 นางสาวนิตยา  เพ็ญแข

 นางสาววิชุตา  ทรัพย์เอี่ยม นายสมัย  กอกัน
ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  คนงานทั่วไป
   

 

นางสาวนิตยา  เพ็ญขา
นางอรอุมา  ฮวบขุนทด

 นางสาวปรียานุช  บุตะเขียว

 ผู้ดูแลเด็ก คนงานทั่วไป

 ผู้ดูแลเด็ก