องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นายมนตรี สถิรานุวัฒน์  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
  นายศุภกฤษ ฐานเจริญ  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
   
จ.อ.ธนวุฒิ พึ่งกุศล นางสาวเกศณี  สิงห์กุล นายไพลร็อต  มาด้วง
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 

 
นางณัฏฐานันท์ ยางเครือ
-ว่าง- นางสุดใจ  ทับทิมใส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม