องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นายศุภกฤษ ฐานเจริญ
รองปลัด อบต.
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสาวจันทิมา รวมตะคุ
นักวิชาการสุขาภิบาล
 
 
 
นายบุญนำ  ยี่จัตุรัส นายประยูร  ขำนาญ นายทงค์  ฟากหนองดู่
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป พนักงานขับรถกู้ชีพ
     
นายอลงค์กรณ์  ชาญฤทธิ์  นางสาววรางคณา บรรจงปรุ
- ว่าง -
 พนักงานขับรถยนต์  คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
 
 - ว่าง -
 
  คนงานทั่วไป