องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
หนังสือราชการ อบต.บ้านไร่
ข้อมูลทั้งหมด 2465 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ชย 0023.2/177 แจ้งการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 1 ก.พ. 2566 ]2
2 ชย 0023.3/ว108 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 1 ก.พ. 2566 ]3
3 ชย 0023.14/316 โครงการฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมารตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐประจำปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]2
4 ชย 0023.14/315 การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รหัสหลักสูตร 650109-65) [ 1 ก.พ. 2566 ]2
5 ชย 0023.6/133 อนุบัญญัติที่ออกตามความใน พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม [ 1 ก.พ. 2566 ]2
6 ชย 0023.3/132 เพิ่มรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 1 ก.พ. 2566 ]2
7 อว 6501.1501/ว008 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ [ 31 ม.ค. 2566 ]2
8 อว 6501.1501/ว007 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 31 ม.ค. 2566 ]2
9 อว 6501.1401/ว 030 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม [ 31 ม.ค. 2566 ]2
10 อว 6501.1401/ว 012 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "การบังคับใช้ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 31 ม.ค. 2566 ]2
11 ชย 0005/ว435 การมอบเก้าอี้สุขา [ 27 ม.ค. 2566 ]2
12 ทส 0511/272 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นฯ [ 27 ม.ค. 2566 ]2
13 ธนาคารแจ้งรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้เงินกู้ นายสดใส บุญศรี [ 27 ม.ค. 2566 ]2
14 ชย 1318/56 การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ [ 27 ม.ค. 2566 ]2
15 ชย 1318/80 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในอากาศจังหวัดชัยภูมิ [ 27 ม.ค. 2566 ]2
16 ชย 1318/119 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ที่ 2 ) พ.ศ.2565 [ 27 ม.ค. 2566 ]2
17 ชย 1318/132 แจ้งรายชื่อผู้ถูกควบคุมความประพฤติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงอาจสร้างความเดือดร้อนในชุมชน [ 27 ม.ค. 2566 ]2
18 ชย 1318/161 ส่งบทความประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน [ 27 ม.ค. 2566 ]2
19 ชย 1318/156 แจ้งรายชื่อผู้ถูกควบคุมความประพฤติที่ศาลสั่งคุมประพฤติและผู้พ้นการคุมประพฤติ เดือนธันวาคม 2656 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]2
20 ชย 1318/162 การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการจัดการสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|106|107|108|109|110|111|112|113|114|115|116|117|118|119|120|121|122|123|124