องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
หนังสือราชการ อบต.บ้านไร่
ข้อมูลทั้งหมด 1916 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ที่ ชย0023.14/3109 การโอนเงินจัดสรรงบประมานรายจ่ายประจำปีงบประมาน พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอ [ 26 ก.ย. 2565 ]1
2 ที่ อว8702.17/317 ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบถอดแบบทำรายการวัสดุราคากลาง งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]1
3 ที่ ศธ04040.103/ว149 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน [ 26 ก.ย. 2565 ]2
4 ที่ ชย0023.14/3119 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ.2565 (กองคลัง) [ 26 ก.ย. 2565 ]2
5 ที่ ชย 0023.14/3111 การกำหนดหลักเกณฑ์รูปแบบตามเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพื่อมเติม (กองคลัง) [ 26 ก.ย. 2565 ]2
6 ที่ ชย 0023.14/3113 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (กองช่าง) [ 26 ก.ย. 2565 ]1
7 ที่ ชย 0023.14/3122 การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สำนักปลัด) [ 26 ก.ย. 2565 ]3
8 ที่ ชย 0023.14/3121 ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองคลัง) [ 26 ก.ย. 2565 ]2
9 ที่ ชย0023.14/3123 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่องมอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุมกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (กองสาธารณสุข) [ 26 ก.ย. 2565 ]1
10 ที่ ชย 0023.14/3124 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต)ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ [ 26 ก.ย. 2565 ]1
11 ที่ ศธ04040.110/75 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน (กองการศึกษา) [ 26 ก.ย. 2565 ]1
12 ที่ ศธ04040.084/75 รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (กองการศึกษา) [ 26 ก.ย. 2565 ]2
13 ที่ ชย 1318/3052 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลป้ายและสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย (กองคลัง) [ 26 ก.ย. 2565 ]1
14 ที่ อว 0604.33/ว977 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปรับปรุงบัญชี การคำนวนค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ และการปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2565 (ทรัพยากรบุคคล) [ 21 ก.ย. 2565 ]6
15 ที่ อว0636/2773 ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม (ทรัพยากรบุคคล) [ 21 ก.ย. 2565 ]5
16 ที่ อว 0636/2802 ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม (ทรัพยากรบุคคล) [ 21 ก.ย. 2565 ]6
17 ที่ ชย 72701/ว144 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล (ทรัพยากรบุคคล) [ 20 ก.ย. 2565 ]5
18 ที่ ชย 1318/2968 บันทึกความเข้าใจ เรื่องการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาส เพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการส่งเสริมการใช้วัสดุก่อสร้างประเภทปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกสำหรับการก่อสร้างของส่วนราชการและองค์กรป [ 20 ก.ย. 2565 ]5
19 ที่ ศธ 04040.128/88 ส่งรายงานการใช้เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (กองการศึกษา) [ 20 ก.ย. 2565 ]5
20 ที่ อว 8702.17/933 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหลักสูตร การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) และการประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึก [ 20 ก.ย. 2565 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96