องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
หนังสือราชการ อบต.บ้านไร่
ข้อมูลทั้งหมด 1415 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ที่ อว 0407/ว10042 ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) [ 27 มิ.ย. 2565 ]0
2 ที่ สสพศ 159/2565 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น การพิจารณาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 การใช้จ่ายเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม (นโยบายฯ) [ 27 มิ.ย. 2565 ]0
3 ที่ อว 8603.15(กทม)/ว053 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาบุคลากรหลักสูตร การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงในดารร้องเรียนหรืออุทธรณ์ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 (กองคลัง) [ 27 มิ.ย. 2565 ]0
4 ที่ อว 8603.15(กทม)/ว038 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร เจาะลึกงานก่อสร้างและการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 (กองคลัง) [ 27 มิ.ย. 2565 ]0
5 ที่ อว 8603.15(กทม)/ว036 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร ข้อกำหนดและเทคนิควิธีปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 (กองคลัง) [ 27 มิ.ย. 2565 ]0
6 ขอเเจ้งยกเลิกกิจการ (กองคลัง) [ 27 มิ.ย. 2565 ]0
7 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (กองคลัง) [ 27 มิ.ย. 2565 ]0
8 ที่ อว 0601.0125/029 ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบุคลากรโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา (กองการศึกษา) [ 27 มิ.ย. 2565 ]0
9 ที่ ชย 0023.14/2039 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ให้แก่องค์กร [ 24 มิ.ย. 2565 ]0
10 ที่ ชย 0023.14/2038 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (นโยบาย) [ 24 มิ.ย. 2565 ]0
11 ที่ ชย 0023.14/2036 การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย (กองสาธารณสุข) [ 24 มิ.ย. 2565 ]0
12 ที่ ชย 0023.14/2037 การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน กรมการปกครอง (งานป้องกันฯ) [ 24 มิ.ย. 2565 ]0
13 ขอเเจ้งยกเลิกกิจการ (กองคลัง) [ 24 มิ.ย. 2565 ]0
14 ขอเเจ้งยกเลิกกิจการ (กองคลัง) [ 24 มิ.ย. 2565 ]0
15 ขอเเจ้งยกเลิกกิจการ (กองคลัง) [ 24 มิ.ย. 2565 ]0
16 ขอเเจ้งยกเลิกกิจการ (กองคลัง) [ 24 มิ.ย. 2565 ]0
17 ที่ ชย 0023.14/2010 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองการศึกษา) [ 23 มิ.ย. 2565 ]1
18 ที่ ชย 656/4757 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการต่างๆของพนักงานส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองคลัง) [ 23 มิ.ย. 2565 ]1
19 ที่ วอ.ม. พิเศษ/2565 ขอความอนุเคราะห์รับนักเรียนเข้าฝึกงาน [ 23 มิ.ย. 2565 ]1
20 ที่ ศธ 04040.103/84 ขอความอนุเคราะห์หน่วยกู้ชีพองค์การบริการบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำนวยความสะดวกการจราจร (กองสาธารณสุข) [ 23 มิ.ย. 2565 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71