วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองนกกระสา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายซับบอน-ไร่ตาร่วมหัวเขา) หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อขอจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพือใช้ราชการในส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(เส้นหลังโรงเรียนวังใหม่พัฒนา-ฝายพ่อใหญ่เลี่ยม) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถตู้ โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะโดยชุมชนที่ยั่งยืน ของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะโดยชุมชนที่ยั่งยืน ของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อของสมนาคุณ โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะโดยชุมชนที่ยั่งยืน ของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง