วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2562
จ้างโครงการขุดลอกห้วยยายยม หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อปากกา กระเป๋าใส่เอกสาร สมุดโน๊ต ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตค ๙๘๒๘ ชย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอุปกณ์ประปา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อแบตเตอรี่ รถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บต ๖๒๒๘ ตค ชัยภูมิ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อมาใช้ราชการใน อบต.บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง