วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2562
จ้างทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๓ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อกาแฟ โอวัลติล ผ้าเย็น จุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (เส้นฝายวังกวาง) หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (เส้นโคกมะขามป้อม) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเทพสถิต ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อไฟประดับต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อบต.บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรคือเครื่องสูบนำ้บาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (เส้นซับตะเคียน) หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง