องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
หนังสือราชการ อบต.บ้านไร่
ข้อมูลทั้งหมด 3245 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ชย 0023.5/13645 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 (ฉบับใหม่) [ 7 ธ.ค. 2566 ]1
2 ชย 0023.5/ว1134 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เจาะลึกปัญหาและแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR การจัดทำราคากลางและการตรวจรับพัสดุรวมทั้งบทบาทและอำนาจหน้าที่ของบุคลากรหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ [ 7 ธ.ค. 2566 ]1
3 มท 0807.3/ว4825 โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 81" [ 1 ธ.ค. 2566 ]1
4 ชย 1318/3205 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว ปี พ.ศ.2566 - 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]1
5 ชย 0023.6/1251 แจ้งแผนการจัดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ของกรมควบคุมโรค สำหรับนโยบายเร่งรัด 100 วัน [ 1 ธ.ค. 2566 ]1
6 ชย0023.6/1252 วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-joumal) [ 1 ธ.ค. 2566 ]0
7 ชย 0023.6/1253 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ได้พัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีใหม่ "สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน" [ 1 ธ.ค. 2566 ]0
8 ชย 0023.6/1240 ขอส่งข้อมูลการใช้งานการลงข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2 [ 30 พ.ย. 2566 ]0
9 ชย 0023.14/3292 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดหลัก "เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย" [ 30 พ.ย. 2566 ]0
10 มท 0816.4/ว4683 โครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษและสื่อสร้างสรรค์ระดบปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2567 [ 29 พ.ย. 2566 ]0
11 ชย 1318/ว3223 ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ) และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ [ 27 พ.ย. 2566 ]2
12 ชย 1318/ว3224 การบริจาคเงินและสิ่งของ "งานวันรวมน้ำใจชาวชัยภูมิ"สำหรับงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567 [ 27 พ.ย. 2566 ]5
13 ชย 0023.14/3241 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]2
14 ชย0023.14/3240 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม) [ 27 พ.ย. 2566 ]3
15 ชย0023.14/3239 ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [ 27 พ.ย. 2566 ]4
16 ชย0023.14/3238 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม [ 27 พ.ย. 2566 ]4
17 ชย0023.14/3236 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การจัดการเหตุรำราญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]3
18 ชย0023.14/3235 แจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ [ 27 พ.ย. 2566 ]2
19 ชย0023.14/3234 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ ( ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) [ 27 พ.ย. 2566 ]2
20 ชย0023.14/3233 ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขต [ 27 พ.ย. 2566 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|106|107|108|109|110|111|112|113|114|115|116|117|118|119|120|121|122|123|124|125|126|127|128|129|130|131|132|133|134|135|136|137|138|139|140|141|142|143|144|145|146|147|148|149|150|151|152|153|154|155|156|157|158|159|160|161|162|163