องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
หนังสือราชการ อบต.บ้านไร่
ข้อมูลทั้งหมด 3334 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ชย 0023.14/ว1362 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน ดำเนินการ [ 27 ธ.ค. 2566 ]6
2 ชย 0023.6/1366 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันช่วงเทศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ [ 27 ธ.ค. 2566 ]3
3 ชย 0023.5/ว1363 คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [ 27 ธ.ค. 2566 ]4
4 ศธ 04040.122/179 ขอความอนุเคราะห์ไฟรายทาง [ 27 ธ.ค. 2566 ]3
5 ศธ 04040.122/175 ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาโรงเรียนวังใหม่พัฒนา [ 27 ธ.ค. 2566 ]4
6 ชย 0023.6/1337 กำหนดจัดการฝึกอบรมปฏิบัติการและการประชุมสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 ธ.ค. 2566 ]3
7 ชย 0023.6/1354 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 [ 25 ธ.ค. 2566 ]3
8 ชย 0023.14/3539 กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ธ.ค. 2566 ]3
9 ชย 0023.14/3536 มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 [ 25 ธ.ค. 2566 ]4
10 ชย 0023.14/3537 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]4
11 ชย 0023.14/3538 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินการคลังของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 ธ.ค. 2566 ]4
12 ชย 0023.14/3540 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว ปี 2566-2567 [ 25 ธ.ค. 2566 ]3
13 ชย 0023.6/1339 ประชาสัมพันธ์รายงานผลทดสอบ Interboratory Comparison [ 25 ธ.ค. 2566 ]4
14 ชย 0023.6/1340 มอบหมายผู้ที่มีอำนาตออกหนังสือรับรองการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค [ 25 ธ.ค. 2566 ]3
15 ชย 0023.6/1336 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตอบแบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น [ 25 ธ.ค. 2566 ]3
16 คค 0713/ว10512 โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]4
17 ชย 1318/3513 ข้อเสนอการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นจากปรากฎการณ์เอลนีโญ และการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของประเทศไทย [ 22 ธ.ค. 2566 ]2
18 มท 0816.5/ว4855 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยความรู้ฐานราก 3 มิติ [ 22 ธ.ค. 2566 ]8
19 ชย 0023.14/3506 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) [ 21 ธ.ค. 2566 ]3
20 ชย 0023.14/3507 ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเล เพื่อการนันทนาการ พ.ศ.... [ 21 ธ.ค. 2566 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|106|107|108|109|110|111|112|113|114|115|116|117|118|119|120|121|122|123|124|125|126|127|128|129|130|131|132|133|134|135|136|137|138|139|140|141|142|143|144|145|146|147|148|149|150|151|152|153|154|155|156|157|158|159|160|161|162|163|164|165|166|167